Hoe ziet ons onderwijs eruit?

De dagen op Kindcentrum De Vuurvlinder hebben een vaste structuur:

de ochtend

In de basisgroep wordt om 8.15 uur de dag geopend, waarbij de eerste 10 minuten ouders welkom zijn om samen met hun kind te werken aan onderwijsactiviteiten. Daarna wordt het programma van de dag doorgenomen. In de ochtend ligt het accent op de basisvakken en volgen kinderen instructie, verwerken ze stof en ontvangen ze reflectie. Hierbij spelen de 21e eeuwse vaardigheden een belangrijke rol. Veel van deze verwerking vindt plaats met een chromebook, zodat leerlingen op hun eigen tempo en niveau kunnen werken. 

De leerlingen:
• werken in blokken waarin wij leerstof clusteren in leerblokken
• kunnen en mogen op verschillende manieren hun leerdoelen behalen
• verwerken de leerstof veelal digitaal
• doen aan samenwerkend leren met coöperatieve werkvormen

Ieder kind is anders.
Door vooraf te toetsen bepalen leerkracht en leerling samen de leerdoelen. Daarbij vindt er differentiatie plaats in tijd, tempo en niveau.

De leerling:
• neemt verantwoordelijkheid voor zijn leerproces en heeft altijd iets te kiezen
• maakt keuzes voor het volgen van instructie of zelf ontdekken
• laat vooraf zien wat hij al beheerst
• past geleerde kennis toe in projecten en uitvoeringsopdrachten
• legt verantwoording af over de keuzes die hij maakt in een reflectieverslag
• is gesprekpartner voor leerkracht en ouders als het gaat over vorderingen en keuzes 

de middag


Na de lunchpauze werken de kinderen vaak in ateliers op basis van thema’s. We werken in blokken van steeds 6-8 weken aan een thema. Kinderen kiezen binnen een thema een atelier waar ze een week iedere middag aan werken. De ateliers worden geclusterd per bouw:
• Groep 1-2-3
• Groep 4-5-6
• Groep 7-8

Ateliers worden gegeven in diverse klaslokalen en andere ruimtes in en buiten de school. De ateliers zijn gekoppeld aan vaardigheden. Ook de zaakvakken vormen onderdeel van deze ateliers.

Aan het einde van de middag gaat iedereen naar zijn basisgroep voor de afsluiting van de dag. Ervaringen worden uitgewisseld en vragen als Wat heb je geleerd? Hoe is het gegaan? staan centraal.

De leerkracht schept de kaders binnen de ateliers en heeft een begeleidende en sturende rol. Kinderen maken keuzes en werken onder begeleiding aan vaardigheden. Voortgang, resultaat en ontwikkeling worden vastgelegd in het portfolio.
Om 14.00 uur gaan alle kinderen naar huis. 

Dan is er voor de leerkrachten de gezamenlijke dagevaluatie. Er is aandacht voor verbetering en verandering.
Door samenwerken leren de leerkrachten van elkaar en wordt er gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid.

Identiteit

De Vuurvlinder is een school voor katholiek, protestantschristelijk en openbaar onderwijs. We staan open voor leerlingen met een andere levensovertuiging.

Tot slot

Het concept van De Vuurvlinder is een groeimodel en blijft in ontwikkeling. Voor het werken met ons nieuwe concept zetten wij waar nodig deskundige begeleiding in. School, partners en ouders trekken gezamenlijk op om de school te blijven ontwikkelen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT