MR

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten een aantal ouders en leerkrachten. De MR denkt met de directie en het bestuur mee over het beleid van de school. Over sommige zaken geeft de MR advies, bij andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit is in de wet geregeld. Een paar voorbeelden van zaken die in een MR besproken worden, zijn:

· schooltijden

· de schoolgids

· de ouderbijdrage

· invulling van de tussenschoolse opvang

· schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren, bijvoorbeeld over onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

De directeur, Peter Kock, vertelt elke vergadering over de laatste ontwikkelingen op school en binnen de stichting Oeverwal. Ook andere dingen komen ter sprake. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid rond de school of omgaan met pestgedrag (het pestprotocol). De MR spreekt over heel veel verschillende onderwerpen, maar gaat niet in op problemen met individuele leerlingen of leerkrachten.

De MR vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar en de notulen vindt u hier. Als u eens een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter.

De MR bestaat op dit moment uit 4 ouders en 3 leerkrachten:

teamgeleding                                   

oudergeleding                            

Tanja Buma (groep 1/2b)

Rianne Aalbers

Helen Martens (groep 3)

Bob Altena

Mark Wullems (groep 7, voorzitter)

Martijn den Boer

 

Paula Visker

In het schooljaar 2018-2019 zullen alle ouders een oproep ontvangen om zich verkiesbaar te stellen voor Medezeggenschapsraad.

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr-devuurvlinder@oeverwal.nl. Leden van de MR zijn ook via schoudercom makkelijk te benaderen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl